سامانه ثبت بیماری های قلبی زنان باردار راه اندازی شد.